La recollida selectiva porta a porta – Àrees d’emergència.

with No hi ha comentaris

La recollida selectiva porta a porta (PAP)

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus -prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Quins residus es recullen

Amb el model porta a porta es pot fer la recollida selectiva de totes les fraccions presents als residus municipals:

 • Fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
 • Fracció Resta
 • Materials reciclables com el vidre, paper i cartró, envasos
 • Fracció inorgànica dels residus municipals (FIRM)
 • Multi producte, etc.

Per tal que el model porta a porta funcioni correctament, com a mínim, cal que es faci la recollida selectiva porta a porta de la FORM i de la Resta (o, alternativament, de la FIRM).

Avantatges i inconvenients

Avantatges

Inconvenients

Nivells de recollida selectiva i recuperació més alts i regulars.

Es retiren els contenidors de la via pública:

· Es recupera espai públic i està més net.

· No hi ha males olors.

· No cal un servei de neteja ni manteniment dels contenidors.

Model de recollida selectiva integrat.

Desapareix l’anonimat. Més corresponsabilitat.

La corresponsabilitat també implica a l’Ajuntament.

Recollida més propera i individualitzada: equips, serveis i recursos adequats a diferents tipus de residus i usuaris.

S’està subjecte a un horari de lliurament més estricte.

El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.

Suposa un canvi d’hàbits important per a moltes llars.

Control de qualitat directe.

Cal guardar els residus a casa fins el dia de recollida.

Permet l’aplicació de taxes d’escombraries de pagament per generació.

Reducció global dels residus municipals recollits i, especificament, de la Resta destinada a tractament finalista. Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s’acaba fent responsable el municipi.

En general, alta qualitat de les fraccions recollides.

El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon).

El cost de la recollida és igual o una mica superior (fins a 20%) a una recollida selectiva amb contenidors.

El cost net global, majoritàriament, és favorable.

Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos, especials, etc.) tendeixen a funcionar millor.

Objectius de la recollida PaP
 1. Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i fermentabilitat de la fracció Resta que va a tractament finalista (dipòsits controlats o altres).
 2. Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva:
 3. Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els residus a la porta, en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d’usuari.
 4. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l’horari de recollida, etc.
 5. Dificultar al màxim les opcions de qui no vulgui realitzar cap mena de separació en origen, limitant a allò just i necessari la recollida de la fracció Resta.
 6. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s’eviten desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.
 7. Assolir una gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista polític i social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris clars i transparents), i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini, etc.).
 8. Finalment, aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general.

Àrees d’emergència

Les àrees d’emergència són espais que disposen d’una bateria de contenidors per totes les fraccions dels residus municipals, ubicades estratègicament als voltants del municipi i que són de suport per a respondre a les necessitats puntuals de la població o per aquells residents estacionals que no poden acollir-se al calendari porta a porta establert.

És preferible que aquestes àrees estiguin ubicades a les sortides del municipi, o a prop o ben integrades amb la deixalleria, però sempre procurant que estiguin prou a prop de nuclis habitats com per evitar l’anonimat en el lliurament i prou lluny com per evitar que estiguin massa accessibles.

Manteniment i neteja

És cabdal el bon condicionament i manteniment de les àrees d’emergència per a què aquestes no esdevinguin punts incontrolats d’acumulació de brossa:

– Cal una neteja i presència impecables. Aquesta feina pot suposar una dedicació extra de personal i una necessitat específica de vehicle de neteja-recollida. Aquest aspecte cal valorar-lo en l’establiment dels contractes de recollida de residus i neteja viària.

– Cal que disposin de contenidors per a totes les fraccions degudament identificats i senyalitzats.

– És necessària una correcta delimitació de l’espai, que cal que sigui pavimentat i amb la senyalització dels contenidors a terra.

– Pot ser recomanable la instal·lació d’una càmera de video-vigilància (que fins i tot es pugui visualitzar a través del web) per a monitoritzar possibles usos irregulars de l’espai.

– O un sistema de control d’accés, mitjançant una targeta o clauer perquè els usuaris puguin accedir al recinte.

Quantes àrees d’emergència hauria de tenir?

El nombre d’àrees d’emergència hauria de ser determinat en funció de la grandària del municipi i de la seva estructura urbana. La decisió, però, acaba estan subjecte a la decisió dels responsables polítics i tècnics del municipi. Cal tenir en compte, que els contenidors de les àrees d’emergència són un dels focus d’impropis en les fraccions reciclables, ja que no sempre s’utilitzen correctament. En nombrosos casos, els municipis han iniciat el servei porta a porta amb un nombre d’àrees determinat, que han anat reduint progressivament.

De l’anàlisi de la situació actual als municipis que efectuen recollida porta a porta, se’n dedueix que, en municipis de més de 2.000 i menys de 5.000 habitants, la tendència és a ubicar una àrea d’emergència per cada 1.900 habitants de mitjana. Per a aquells municipis amb menys de 2.000 habitants es recomana que se n’ubiqui una.

Els contenidors de les àrees d’emergència acostumen a tenir les següents característiques, i les unitats per àrea de cada fracció oscil·len de 2 a 3, per municipis d’aquestes dimensions:

– Contenidors de 1.100 litres per la fracció Resta.

– Contenidors de 240 o 660 litres per a la FORM.

– Contenidors de 1.100 litres o bé iglús o caixes metàl·liques de 3 o 5 m3 per a les fraccions vidre, paper i cartró i envasos.

I si no disposo de cap àrea d’emergència?

En cas de no disposar de cap àrea d’emergència, la deixalleria podria fer de recolzament a les necessitats de la població de lliurar puntualment alguns residus fora de l’horari establert. Aquesta hauria d’estar idealment a prop del nucli de població i hauria de tenir un horari prou ampli i, sobretot, garantir l’obertura en cap de setmana.

Donat que els municipis de menys de 5.000 habitants no han de disposar obligatòriament d’un servei de deixalleria municipal, és probable que hagin de compartir un servei de deixalleria comarcal no sempre proper. En implantar un servei de recollida porta a porta, per evitar abocaments incontrolats dels residus que haurien d’anar a la deixalleria es proposa:

– Establir acords amb alguns comerços de la vila per tal que puguin ser un punt de recollida de residus especials (per exemple, piles, fluorescents o olis).

– Garantir un servei de recollida de voluminosos, amb una freqüència quinzenal o mensual.

– Informar de l’existència del servei de deixalleria comarcal.

– Oferir un servei de deixalleria mòbil.

Des de plasticreciclat oferim el subministrament de perfils de plàstic 100% reciclat per la construcció d’aquestes àrees d’emergència.

àrea emergència Vacarisses 05

àrea emergència Vacarisses 01

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Vacarisses 08

àrea emergència Vacarisses 09

àrea emergència Vacarisses 11

àrea emergència Vacarisses 06

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Vacarisses 07

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Vacarisses 10

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Vacarisses 03

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Vacarisses 13

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Vacarisses 02

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Vacarisses 12


La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 01_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 02_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 03_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 04_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 05_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 06_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 07_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 08_

La recollida selectiva porta a porta - àrea emergència Navarcles 09_

La recollida selectiva porta a porta – àrees d’emergència

plasticreciclat.cat