La ruta del reciclat de plàstics

with No hi ha comentaris

La ruta del reciclat de plàstics

1ª etapa: recollida selectiva

La ruta del reciclat de plàstics – Separar selectivament a cada domicili els residus, és el primer pas i el més important perque els envasos plàstics siguin reciclats.

reciclatge-domestic

Un cop separats aquests els depositarem al contenidor groc.

contenidor-groc

Aquests residus seran recollits i portats a les plantes de selecció o classificació.

camio-recollida

2ª etapa: selecció de materials

Com es pot comprovar, els envasos recollits al contenidor groc, no tan sols son de plàstic, ens trobem llaunes i brics, per tant, per poder-los reciclar a les plantes de reciclatge, primerament han de ser separats o classificats.

planta-de-seleccio

El procés que es segueix és el següent:

 1. una cinta transportadora eleva les bosses d’escombraries procedents del contenidor groc, fins la zona de classificació.
 2. aquests bosses son trencades per alliberar el seu contingut en una cinta de classificació.
 3. la selecció o classificació dels materials es realitza segons la seva composició, de manera manual, magnètica, volumètrica, per densitat…
 4. a més, els plàstics son separats amb diferents families, com a mínim en quatre, que posteriorment son apilats i compactats formant bales.
  • PET: ampolles d’aigua i refrescos
  • PEAD: envasos de detergents i alimentació
  • FILM PLÀSTIC: bosses i films
  • PLÀSTIC MIXT: iogurs, safates, envasos d’alimentació, etc…
 5. existeix una part de plàstics que no son aprofitables i acaben als abocadors.

3ª etapa: el reciclat de plàstics

Les bales dels diferents plàstics procedents de les plantes de selecció o classificació, arriben a la planta de reciclat, i segueixen el següent procés:

 1. les bales es trituren.
 2. un cop triturats aquests plàstics son sotmesos a varis rentats.
 3. un cops secs, s’homogeneïtzen per formar un aglomerat plàstic, i es trituren.
 4. d’aquest procés de trituració s’obté la gransa, que és emmagatzemada en sacs pel seu ús com a nova matèria prima per a noves aplicacions.

4ª etapa: productes realitzats amb plàstic reciclat

Desprès de tot el procés de reciclat, s’obté com hem vist la gransa que ens serveix de matèria prima per a fabricar nous productes.

Però, quins productes?

Durant molts anys, els mercats tradicionals del plàstic reciclat han estat principalment les tuberies, peces industrials, bosses d’escombraries, entre altres.

Avui dia, existeixen altres mercats de plàstic reciclat amb un gran potencial, com pot ser el cas del mobiliari urbà, el sector tèxtil, entre altres.

Solteco com a gestor autoritzat de residus, recull els plàstics que els sistemes de reciclatge i reutilització actuals rebutgen, evitant que aquests acabin a l’abocador, aproximadament estem parlant d’un 20% dels residus plàstics que entren a una planta de selecció o classificació, i els converteix en perfils de plàstic 100% reciclat, perque podem gaudir d’una extensa gamma d’elements de mobiliari urbà.

Exemple:

Per fabricar un banc de plàstic 100% reciclat hem aprofitat 50 kg de residus plàstics.

la ruta del reciclat de plàstics - 50-kg

la ruta del reciclat de plàstics - banc

plasticreciclat.cat